× Không có danh mục nào

THẬT TIẾT LIÊN KẾT NÀY KHÔNG TỒN TẠI

Tin Tức

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BLACK FREDAY & TRƯƠNG NGHĨA AUDIO Từ ngày 3/11 đến ngày 30/11/2019 ...!

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BLACK FREDAY & TRƯƠNG NGHĨA AUDIO Từ ngày 3/11 đến ngày 30/11/2019 ...!

Hàng chính hãng: DENON, YAMAHA, JAMO, B&W, WHARFEDALE, QUAD, MONITORAUDIO,...

CAMBRIDGE CXA60
Monitor Audio BRONZE 2
  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0097
Controller Execution Time ( Post / Detail )  0.0410
Total Execution Time  0.0508
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
37,402,088 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
bai-viet/khuyen-mai-dat-biet-chua-co-cua-hang-loa-b-w
  CLASS/METHOD  
post/detail
  DATABASE:  audiotruon_main   QUERIES: 14  (Hide)
0.0009   SELECT *
FROM (`cle_system`)
WHERE `public` =  1
ORDER BY 
`created
0.0002   SELECT *
FROM (`cle_mconfig`)
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0002   SELECT *
FROM (`cle_menu_groups`)
ORDER BY `createddesc 
0.0002   SELECT *
FROM (`cle_menu`)
WHERE `groupID` =  '2'
ORDER BY `order
0.0003   SELECT *
FROM (`cle_gallery`)
WHERE `public` =  1
AND `type` =  'slider'
ORDER BY `order
0.0018   SELECT *
FROM (`cle_footer`)
JOIN `cle_footer_languageON `cle_footer`.`id` = `cle_footer_language`.`post_ID`
WHERE `cle_footer_language`.`language` =  'vi'
ORDER BY `order
0.0003   SELECT *
FROM (`cle_widget_page_detail`)
JOIN `cle_widgetON `cle_widget_page_detail`.`widget_ID` = `cle_widget`.`id`
WHERE `cle_widget_page_detail`.`page_ID` =  'Blogs_detail'
AND `cle_widget_page_detail`.`position` =  'left'
ORDER BY `cle_widget_page_detail`.`order
0.0003   SELECT *
FROM (`cle_widget_page_detail`)
JOIN `cle_widgetON `cle_widget_page_detail`.`widget_ID` = `cle_widget`.`id`
WHERE `cle_widget_page_detail`.`page_ID` =  'Blogs_detail'
AND `cle_widget_page_detail`.`position` =  'right'
ORDER BY `cle_widget_page_detail`.`order
0.0002   SELECT *
FROM (`cle_widget_page_detail`)
JOIN `cle_widgetON `cle_widget_page_detail`.`widget_ID` = `cle_widget`.`id`
WHERE `cle_widget_page_detail`.`page_ID` =  'Blogs_detail'
AND `cle_widget_page_detail`.`position` =  'content'
ORDER BY `cle_widget_page_detail`.`order
0.0002   SELECT *
FROM (`cle_categorys`)
WHERE `id` =  '2' 
0.0002   SELECT `id`
FROM (`cle_categorys`)
WHERE `lft` >= '6'
AND `rgt` <= '9'
AND `public` =  1
ORDER BY 
`order
0.0003   SELECT *
FROM (`cle_post`)
WHERE `cle_post`.`category_IDIN ('2''4') 
ORDER BY `order`, `createddesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`cle_post`)
WHERE `slug` =  'khuyen-mai-dat-biet-chua-co-cua-hang-loa-b-w' 
0.0002   SELECT *
FROM (`cle_gallery`)
WHERE `public` =  1
AND `type` =  'trade'
ORDER BY `order
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)